درب و پنجره UPVC
veka06.jpg

درب و پنجره UPVC

شرکت فرا پنجره تولید کننده درب و پنجره یوپی وی سی با پروفیل وکا آلمان و یراق آلات آلمانی
 • کد: 653419
بخشها :

 

مشخصا ت فني سيستـم پنجـره  UPVC  شـركت فـرا پـن صنعـت با پروفیل 70میلیمتر VEKA AG آلمان

 • چـرخش پنجره برروي دو محـور به حا لـت Tilt & Turn كه دو وضـــعيت را بـرا ي پنجــره فرا هـم مي كند يكي برا ي با ز و بسته شدن در محور عمودي و ديگري با ز و بسته شدن در محور ا فقي برا ي تهويه هوا .
 • در دا خــل كليه پروفيـل ها ي UPVC بكا ر رفته، ا ز مقـا طع فلزي منـا سب ا ستفــــا ده مي شود تا در درا زمدت نقصي در سيستم قفل ها و لولا ها پـديدا ر نگــردد.
 • وجـود قـفـل و يـرا ق آ لا ت ويـژه كـه در چهــا ر جهـت سيستــم پنجــــره UPVC  تعبيــه شـده، بـا لا تـرين ضريب ا يمنــي را در بـرا بـر سـرقـت ا يجا د مي كنـد.
 • پروفيل UPVC سا خت شركت VEKA AG.  آلما ن و قفل و يرا ق آ لا ت WINK HAUS   آلما ن مي با شـد.

  ا متيا زا ت در و پنجره  UPVC  

 • زيبا ئــي ، ا ستحــكا م ، نفــوذ نا پـذيري و ا يمنــي در با لا ترين ا ستـا نـدا رد .
 • عــا يق در برا بر آ لــودگي صــوتي .
 • عــا يق در برا بر گـــرما و ســرما تا نـوســا ن 60 + درجه .
 • نفــوذ نا پــذيري كا مل در برا بر گــرد و غبــا ر و آلــودگي هــوا .
 • نفــوذ نا پــذيري كا مل در برا بر آب، به هنگا م شستشــو و بــا رش بــا را ن .
 • عــدم لــرزش در برا بر صــدا به هنگا م شــدت بــا د و طوفــا ن ، مطا بق محـا سبا ت تا Km /H 150 .
 • عدم نيا ز به رنــگ آميــزي ، مقــا وم در برا بر زنــگ زدگي و خـوردگي و رطـوبت هـوا .
 • عــدم ا شتعــا ل به هنگا م بروز آ تـــش ســوزي .
 • ا يمـــن در برا بر ســـرقت .
 • صرفــه جــوئي در مصــرف ا نــرژي .
 • صرفــه جــوئي در هزينــه زيرســا زي و رنــگ آميــزي .
 • نظــا فت را حــت و ســا ده .
 • قا بليــت ا نعطـا ف پــروفيـل ها ي UPVC بــرا ي حا لتها ي مختلــف ( شكل هـا ي كلا سيك ، دا يره ، زا ويـه دا ر      و مثلثـــي در ا نــدا زه هــا ي مختــلف ) .
 • ا سـتفـا ده ا ز شيـشـه هـــا ي دو جـدا ره بـا Spacer آمریکایی با گــارانتی Lifetime کاملا عایق رطوبت و گردو خاک و دما 

      تما مي ا يـن ا متيا زا ت در سيستـم  پنجــره UPVC شـركت فــرا پــن صنعــت مهيا گرديـده ا ست .

 

 

  ارسال نظر
  اشتراک گذاری

  اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

  آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید